ПРЕДГОВОР

Идеята за издаване на том от поредицата „Плиска – Преслав” в чест на 85-годишнината на професор Тотю Тотев възникна по време честването на 40-годишнината на Филиала на НАИМ при БАН в град Шумен през март 2015 г.

Събирането на материалите започна още през същата година, но, за съжаление, проф. Тотев почина на 6 декември с. г. Това наложи да издадем събраните след редица мъчнотии материали в негова памет.

Междувременно, през 2016 г., в том 12 от поредицата, излезе второ, преработено и допълнено издание на Корпуса на средновековните български печати с автор проф. Иван Йорданов. След това, с решение на Научния съвет на НАИМ при БАН, редакционната колегия на поредицата беше разширена със специалисти по ранносредновековна археология от София, Варна и Силистра, с чието участие беше подготвен за печат настоящия том 13.

През дългия период на неговото събиране и редактиране постъпиха общо 35 студии, статии и съобщения. Първата публикация е посветена на личността и делото на Тотю Тотев (1930-2015). Подреждането на останалите е направено, според спецификата на изданието и в хронологически ред.

Челно място заемат публикциите, свързани пряко с проблеми и материали от Плиска (№№ 2-9) и Преслав (№№ 10-16). В тях са обнародвани новооткрити материали, направени са някои обобщения по значими проблеми на двете ранносредновековни столици, изразени са мнения по дискусионни въпроси по знакови техни паметници. В „рубриката” за Плиска преобладават публикации на археологически структури и материали, докато в тази за Преслав преобладават изследванията на монети, печати и други метални предмети.

На следващо място в Сборника са включени наблюдения върху някои извънстолични средновековни селища или археологически структури (№№ 17-19). Следват публикации на групи или отделни археологически, нумизматични и сфрагистични находки, предимно от извънстолични центрове (№№ 20-26). Хронологически те обхващат периода между ІХ и ХІV в. и допринасят съществено за разширяване на нашите познания за тях.

Публикациите на материали и структури от късната античност сме обособили в отделна група (№№ 27-29). В една от тях се разисква специално въпроса за землената фортификация от това време. Следват статиите на чуждестранни автори от Татарстан, Румъния и Молдова, посветени на изучаването на ранносредновековни археологически култури, находки или селища извън територията на нашата страна (№№ 30-32).

Накрая са оставени историческите и извороведски изследвания (№№ 33-35). Техните автори представят свои наблюдения по важни въпроси от историята на българския Десети век, на който Тотю Тотев посвети основната част от своето научно дело.

Авторите, както и редакционната колегия, се надяват, че чрез издаването на настоящия том от „Плиска-Преслав” допринасят за по-нататъшното и многостранно изследване на средновековната българска култура и на нейните връзки с по-близки или по-отдалечени територии.

Павел Георгиев

Published: 2018-12-20

Full Issue