ISBN 978-954-9472-56-1 (print)

ISBN 978-954-9472-57-8 (online)

Compliers and editors: Valeri Grigorov, Petar Dimitrov, Metodi Zlatkov, Evgeniya Komatarova-Balinova
The volume is in memory of Assoc. Prof. Irina Shtereva.
Her scientific activity is related to the discovery of the fortress Tuida (Sliven) and the excavations of Pernik fortress, the Palaces of Pliska and Veliki Preslav, the Great Basilica of Pliska. Irina Shtereva was one of the best experts in mediaeval pottery.
The volume comprises 24 scientific articles, predominantly focused on studies of medieval archaeological monuments. Several major themes are well-embodied: towns and settlements, pottery, minor sculpture, necropoleis. Some discussive articles, as well as theoretical and interdisciplinary papers are also included in the book.

 

Съставители и редактори: Валери Григоров, Петър Димитров, Методи Златков, Евгения Коматарова-Балинова
Томът е в памет на доц. д-р Ирина Щерева. Научната ѝ дейност се свързва с откриването на крепостта Туида (Сливен), с разкопки на Пернишката крепост, на Дворцовите комплекси в Плиска и Велики Преслав и с разкопките на Голямата базилика в Плиска. Ирина Щерева е сред най-добрите познавачи на средновековната керамика.
Сборникът съдържа 24 научни статии, свързани предимно с изследвания на средновековни археологически паметници. Обособяват се няколко големи теми: градове и селища, керамика, малка пластика, некрополи. В сборника са включени също така дискусионни статии, теоретични разработки и интердисциплинарни изследвания.

Published: 2018-03-26

Articles / Статии