• Irina Shtereva. In Memoriam / В памет на Ирина Щерева
  Vol 8 (2018)

  ISBN 978-954-9472-56-1 (print)

  ISBN 978-954-9472-57-8 (online)

  Compliers and editors: Valeri Grigorov, Petar Dimitrov, Metodi Zlatkov, Evgeniya Komatarova-Balinova
  The volume is in memory of Assoc. Prof. Irina Shtereva.
  Her scientific activity is related to the discovery of the fortress Tuida (Sliven) and the excavations of Pernik fortress, the Palaces of Pliska and Veliki Preslav, the Great Basilica of Pliska. Irina Shtereva was one of the best experts in mediaeval pottery.
  The volume comprises 24 scientific articles, predominantly focused on studies of medieval archaeological monuments. Several major themes are well-embodied: towns and settlements, pottery, minor sculpture, necropoleis. Some discussive articles, as well as theoretical and interdisciplinary papers are also included in the book.

   

  Съставители и редактори: Валери Григоров, Петър Димитров, Методи Златков, Евгения Коматарова-Балинова
  Томът е в памет на доц. д-р Ирина Щерева. Научната ѝ дейност се свързва с откриването на крепостта Туида (Сливен), с разкопки на Пернишката крепост, на Дворцовите комплекси в Плиска и Велики Преслав и с разкопките на Голямата базилика в Плиска. Ирина Щерева е сред най-добрите познавачи на средновековната керамика.
  Сборникът съдържа 24 научни статии, свързани предимно с изследвания на средновековни археологически паметници. Обособяват се няколко големи теми: градове и селища, керамика, малка пластика, некрополи. В сборника са включени също така дискусионни статии, теоретични разработки и интердисциплинарни изследвания.

 • В памет на проф. Рашо Рашев
  Vol 7 (2013)
  Съдържание/Content

  Станислав Станилов. Бележки по идентификацията на съкровището от Врап (с. 7)

  Stanislav Stanilow. Notes on the Identification of the Vrap Treasure

   Валентин Плетньов. Съществувалли е „Кампусът Одесополис “ близо до Одесос през V-VІІ век (с. 15)

  Valentin Pletyov. Did the Campus of Odessopolis exist close to Odessos in the 5th – 7th century?

  Павел Георгиев. Тервеловите чичовци от Солун и Кисиниите (към интерпретацията на Мадарския надпис І С) (с. 27)

  Pavel Georgiev. Tervel’s Uncles from Thessalonike area and the Kisinas (To the interpretation of Madara Inscription IС)

  Андрей Аладжов. Крумовият дворец в Плиска (с. 45)

  Andrey Aladzhov. Krum’s Palace in Pliska

  Валери Григоров. Археологическо проучване южно от гроба на Карел Шкорпил в Плиска (с. 57)

  Valery Grigorov. Archaeological research south of Karel Škorpil’s grave in Pliska

  Мариела Инкова. Позлатена огърлица от Шуменско (с. 79)

  Mariela Inkova. Gold – plated necklace from Shumen region

  Бони Петрунова. Златен пръстен от крепостта Лютица (с. 89)

  Bony Petrunova. Golden Rin gfrom Lyutitsa Fortress

  Деян Рабовянов. Средновековни предпазители за меч от България (с. 99)

  Deyan Rabovyanov. Medieval sword guards from Bulgaria

  Иван Йорданов. Византийски митници (комеркиари) на Долния Дунав през ХІ век. Приносът на сфрагистиката (с. 115)

  Ivan Yordanov. Byzantine customs (komerkiarii) along the Lower Danube in the 11th c. A contribution to the sphragistics 

  Росица Морева, Христо Басамаков. Новоткрит оловен печат от Асенова крепост (с. 123)

  Rositsa Moreva, Hristo Bassamakov. Newly found molybdobulla from the Asen’s Fortress

  Константин Дочев. Неизвестен тип византийска медна монета на Палеолозите от XIV век (с. 129)

  Constantine Dochev. Unknown type of a Byzantine copper coin of the Palaiologians from the 14th c.

  Георги Владимиров. Археологически находки от западната пристройка на църквата „Св. Четиридесет мъченици“ в Търново (с. 139)

  George Vladimirov. Archaeological finds from the Western extension of the Forty Holy Martyrs Church in Veliko Tarnovo

  Стоян Попов. Меч от лондонското евангелие на цар Йоан Александър (с. 153)

  Stoyan Popov. Sword from the London Tetraevangelia of Tsar Johan Alexander

  Георги Атанасов. За датировката и мнимия селджукски произход на средновековните релефи от Калиакра с. 159

  George Atanassov. On the date and the pretended Seljuk origins of the Medieval reliefs from Kaliakra

  Елена Василева. Каменен калъп за накити от Калиакра (с. 173)

  Elena Vassileva. Stone mould for jewels from Kaliakra

  Хитко Вачев. Църковно строите лство и архитектура в арменските колонии на територията на Търновската митрополия през ХVІІ-ХVІІІ век (с. 179)

  Hitko Vachev. Ecclesiastical construction and architecture in the Armenian colonies on the territory of the Tarnovo bishopric district in the XVII-XVIII centuries

  Пламен Иванов. Църквата „Свети Георги“ при с. Люти брод, община Мездра (проучване през 1995 г.) (с. 193)

  Plamen Ivanov. The Church of St. George near Lyuti Brod, Mezdra municipality (Campaign 1995)

  Милен Николов. Укрепителните съоръжения в централната част на Котленският проход през VІ в. (с. 205)

  Milen Nikolov. Fortifications in the central sector of Kotel Pass in the 6th c. AD

  Виктория Русева. Оценка на здравословното състояние на индивидите, представени в материала от некропола при северната крепостна стена на вътрешния град на Плиска от XI в. – индивидуално и популационо значение за интерпретацията (с. 215)

  Victoria Ruseva. Evaluation of the State of Health of the Individuals from the Necropolis next to the Northern Fortress Wall of the Inner Town of Pliska from the 11th C. – Individual and Populational Significance for the Interpretation

 • Посвещава се на 85-годишнината от рождението на ст. н. с. Соня Георгиева (1922-1988)
  Vol 6 (2009)

   

  СЪДЪРЖАНИЕ

  Виолета Нешева. СОНЯ ГЕОРГИЕВА (1922-1988). IN МЕМОRIАМ (с. 9)

  Блага Димитрова. СТИХОТВОРЕНИЯ, ПОСВЕТЕНИ НА СОНЯ ГЕОРГИЕВА (с. 16)

  Виолета Димова. ИЗ "НЕНАПИСАН ДНЕВНИК" (с. 21)

  Свобода Сиракова, Радка Златева-Узунова. РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕХНИКО-ТИПОЛОГИЧЕСКИ И СУРОВИНЕН АНАЛИЗ НА КЪСНОНЕОЛИТНИЯ КРЕМЪЧЕН АНСАМБЪЛ ОТ ... (с. 24)

  Теодора Ковачева. РИМСКИ БРОНЗОВИ ЛАМПИ ОТ УЛПИЯ ЕСКУС И СТОРГОЗИЯ (ДОЛНА МИЗИЯ) (с. 45)

  Павел Георгиев. КЪСНОСРЕДНОВЕКОВНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РАННОСРЕДНОВЕКОВНА ПЛИСКА (ИЗ НЕМАТЕРИАЛНОТО НАСЛЕДСТВО НА СТАРАТА СТОЛИЦА) (с. 52)

  Ирина Щерева. ВЛАДЕТЕЛСКИЯТ ЦЕНТЪР НА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ В СЛЕДСТОЛИЧНИЯ ПЕРИОД (с. 67)

  Николай Марков. БЕЛЕЖКИ ЗА ЕДНА ИНТЕРЕСНА РАННОСРЕДНОВЕКОВНА СРЕБЪРНА ЛЪЖИЦА (с. 79)

  Живко Аладжов. РИСУНКИТЕ – ГРАФИТИ ОТ КАРНОБАТСКАТА КРЕПОСТ И ТЯХНАТА ВРЪЗКА С ИСТОРИЧЕСКИТЕ СЪБИТИЯ (с. 86)

  Стоян Попов. УКРЕПЕНАТА ВЛАДЕТЕЛСКА РЕЗИДЕНЦИЯ В СРЕДНОВЕКОВНИЯ ГРАД В ДНЕШНИТЕ БЪЛГАРСКИ ЦЕМИ (XII - XIV В.) – ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ (с. 93)

  Йордан Алексиев. ТРАПЕЗИЦА В ГРАДОУСТРОЙСТВЕНАТА СТРУКТУРА НА СТОЛИЧНИЯ ТЪРНОВ (с. 107)

  Мария Долмова-Лукановска. ВЛАДЕТЕЛСКИТЕ ИНСИГНИИ НА ТЪРНОВСКИТЕ ЦАРЕ (с. 119)

  Константин Дочев. НОВ ТИП МЕДНИ МОНЕТИ НА ЦАР ИВАН СРАЦИМИР (1355 – 1396) (с. 132)

  Стоян Йорданов. СРЕДНОВЕКОВНА КЕРАМИЧНА РАБОТИЛНИЦА В ЧЕРВЕН (с. 139)

  Людмила Дончева-Петкова. ЗА ЕДИН КРЪЩЕЛЕН КРЪСТ ОТ ВАРНЕНСКИЯ МУЗЕЙ (с. 147)

  Оля Миланова. ЗАМЪКЪТ "БАБА ВИДА" И СРЕДНОВЕКОВНИЯТ БДИН ПРЕЗ XIII – XIV В. (с. 157)

  Здравка Коркутова. КРЪСТОКУПОЛНИ ЦЪРКВИ В ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ (с. 169)

  Маргарита Андонова. МОНЕТИ ОТ МАЛКОТО УКРЕПЛЕНИЕ В МЕЛНИШКАТА КРЕПОСТ (с. 184)

  Цветана Комитова. СГРАФИТО КЕРАМИКА С ЧОВЕШКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОТ МЕЛНИК (с. 212)

  Бисера Томова. ОБЛЕКЛОТО ВЪРХУ СГРАФИТО КЕРАМИКА ОТ XV – XVIII В. (с. 227)

  Василка Герасимова. НАДПИСИ ВЪРХУ МЕТАЛ ОТ МЕЛНИК (с. 238)

  Недялка Гиздова. ВОДОСНАБДЯВАНЕТО НА КРЕПОСТТА ЦЕПИНА ПРИ С. ДОРКОВО, ПАЗАРДЖИШКО (с. 254)

  Николай Овчаров, Хитко Вачев. НОВООТКРИТА ЦЪРКВА В ПОДНОЖИЕТО НА ПЕРПЕРИКОН (предварително съобщение) (с. 269)

  Иван Джамбов. ОТНОСНО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ЕПИСКОПИЯТА "БУКОВО" СПОРЕД ИСТОРИЧЕСКИТЕ ИЗВОРИ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИТЕ ПРОУЧВАНИЯ (предварите... (с. 277)

1 - 5 of 5 items