Главен редактор

Валери Григоров

Редакционна колегия

Петър Димитров, Евгения Коматарова-Балинова, Методи Златков

Секретар

Методи Златков