Within the series “Contributions to Bulgarian Archaeology” are published mainly reports, presented at the scientific conferences "December Days of Bulgarian Medieval Archeology". Each volume is dedicated to a prominent Bulgarian archaeologist who had worked in the field of mediaeval archeology.
The first volume of “Contributions to Bulgarian Archaeology” was released in 1992 (compliers and editors: Dimitar Ovcharov and Irina Shtereva). The volume was dedicated to Proffesor Stancho Vaklionov (1921–1978).
The second volume was released in 1993 (compliers and editors: Dimitar Ovcharov and Irina Shtereva). The volume was dedicated to the centenary of Academican Krastyu Miatev (1892–1966).
The political and economic turbulences in the 90s of the twentieth century disturbed the rhythm of the scientific research and publishing for more than a decade. In 2006, after a long delay caused by organizational and financial difficulties, the third and the fourth volumes were released in one book (compliers and editors: Stanislav Stanilov, Irina Shtereva and Boni Petrunova). In the series were published reports presented at two scientific conferences, one of them dedicated to Karel Shkorpil in 1987, and the other one – held in 1988 and dedicated to Ekaterina Manova.
The fifth volume was released in 2009 (compliers and editors: Lyudmila Doncheva-Petkova, Violeta Nesheva and Andrey Aladzhov). The volume was dedicated to Zhivka Vazharova (1916–1991).
The sixth volume was released in the same year 2009 (compliers and editors: Lyudmila Doncheva-Petkova, Violeta Nesheva and Andrey Aladzhov). The volume was dedicated to Sonya Georgieva (1922–1988).
The seventh volume was released in 2013 (compliers and editors: Boni Petrunova, Andrey Aladzhov and Elena Vasileva). The volume was dedicated to Proffesor Rasho Rashev (1943–2008).
The eighth volume is released in 2018 (compliers and editors: Valeri Grigorov, Petar Dimitrov, Metodi Zlatkov and Evgeniya Komatarova-Balinova). The volume is dedicated to Assoc. Prof. Irina Shtereva (1942–2015).

In its quarter-century history, the series "Contributions to Bulgarian Archeology" has affirmed itself as an authoritative academic edition. It publishes new archaeological discoveries and results of long-term field surveys. The scope of the articles is mainly in mediaeval Bulgarian and foreign archeology.

 ---

ПРИНОСИ КЪМ БЪЛГАРСКАТА АРХЕОЛОГИЯ е издание на Националния археологически институт с музей, при Българска академия на науките. То е създадено като поредица, в която се публикуват предимно доклади, изнесени на научните конференции „Декемврийски дни на българската средновековна археология“.

Първият том на „Приноси към българската археология“ излиза през 1992 г. (съставители и редактори: Димитър Овчаров и Ирина Щерева). Томът е посветен на проф. д.и.н. Станчо Ваклинов (1921 – 1978).

Вторият том излиза през 1993 г. (съставители и редактори: Димитър Овчаров и Ирина Щерева). Томът е посветен на 100-годишнината на акад. Кръстю Миятев (1892 – 1966).

Трети и четвърти том излизат през 2006 г. в едно книжно тяло (съставители и редактори: Станислав Станилов, Ирина Щерева, Бони Петрунова). В изданието са публикувани доклади, изнесени на конференциите през 1987 г., посветена на Карел Шкорпил, и през 1988 г., посветена на Екатерина Манова.

Пети том излиза през 2009 г. (съставители и редактори: Людмила Дончева-Петкова, Виолета Нешева и Андрей Аладжов). Томът е посветен на Живка Въжарова (1916 – 1991).

Шести том излиза през същата 2009 г. (съставители и редактори: Людмила Дончева-Петкова, Виолета Нешева и Андрей Аладжов). Томът е посветен на Соня Георгиева (1922 – 1988).

Седми том излиза през 2013 г. (съставители и редактори: Бони Петрунова, Андрей Аладжов, Елена Василева). Томът е посветен на проф. Рашо Рашев (1943 – 2008).

Осми том излиза през 2018 г. (съставители и редактори: Валери Григоров, Петър Димитров, Методи Златков, Евгения Коматарова-Балинова). Томът е посветен на доц. д-р Ирина Щерева (1942 – 2015).

През 2018 г. Научният съвет и Общото събрание на учените в НАИМ – БАН определиха Приноси към българската археология като едно от приоритетните издания на Института. В тази връзка редколегията на изданието взе решение да промени характера му и от поредица да го трансформира в годишник. Тематичният профил на изданието остава в областта на средновековните археологически изследвания у нас и в чужбина. В годишника ще бъдат публикувани научни съобщения (до 18000 знака с интервалите), статии (до 36000 знака с интервалите) и студии (над 36000 знака с интервалите).