• В памет на професор Тотю Тотев (1930–2015), ISBN 978-954-9472-63-9 (print), ISBN 978-954-9472-64-6 (online)
  Vol 13 (2018)

  ПРЕДГОВОР

  Идеята за издаване на том от поредицата „Плиска – Преслав” в чест на 85-годишнината на професор Тотю Тотев възникна по време честването на 40-годишнината на Филиала на НАИМ при БАН в град Шумен през март 2015 г.

  Събирането на материалите започна още през същата година, но, за съжаление, проф. Тотев почина на 6 декември с. г. Това наложи да издадем събраните след редица мъчнотии материали в негова памет.

  Междувременно, през 2016 г., в том 12 от поредицата, излезе второ, преработено и допълнено издание на Корпуса на средновековните български печати с автор проф. Иван Йорданов. След това, с решение на Научния съвет на НАИМ при БАН, редакционната колегия на поредицата беше разширена със специалисти по ранносредновековна археология от София, Варна и Силистра, с чието участие беше подготвен за печат настоящия том 13.

  През дългия период на неговото събиране и редактиране постъпиха общо 35 студии, статии и съобщения. Първата публикация е посветена на личността и делото на Тотю Тотев (1930-2015). Подреждането на останалите е направено, според спецификата на изданието и в хронологически ред.

  Челно място заемат публикциите, свързани пряко с проблеми и материали от Плиска (№№ 2-9) и Преслав (№№ 10-16). В тях са обнародвани новооткрити материали, направени са някои обобщения по значими проблеми на двете ранносредновековни столици, изразени са мнения по дискусионни въпроси по знакови техни паметници. В „рубриката” за Плиска преобладават публикации на археологически структури и материали, докато в тази за Преслав преобладават изследванията на монети, печати и други метални предмети.

  На следващо място в Сборника са включени наблюдения върху някои извънстолични средновековни селища или археологически структури (№№ 17-19). Следват публикации на групи или отделни археологически, нумизматични и сфрагистични находки, предимно от извънстолични центрове (№№ 20-26). Хронологически те обхващат периода между ІХ и ХІV в. и допринасят съществено за разширяване на нашите познания за тях.

  Публикациите на материали и структури от късната античност сме обособили в отделна група (№№ 27-29). В една от тях се разисква специално въпроса за землената фортификация от това време. Следват статиите на чуждестранни автори от Татарстан, Румъния и Молдова, посветени на изучаването на ранносредновековни археологически култури, находки или селища извън територията на нашата страна (№№ 30-32).

  Накрая са оставени историческите и извороведски изследвания (№№ 33-35). Техните автори представят свои наблюдения по важни въпроси от историята на българския Десети век, на който Тотю Тотев посвети основната част от своето научно дело.

  Авторите, както и редакционната колегия, се надяват, че чрез издаването на настоящия том от „Плиска-Преслав” допринасят за по-нататъшното и многостранно изследване на средновековната българска култура и на нейните връзки с по-близки или по-отдалечени територии.

  Павел Георгиев

 • Материали от национална научна конференция с международно участие „Карел Шкорпил и българската средновековна археология‟, посветена на 150 години от рождението на Карел Шкорпил и 110 години от началото на проучванията в Плиска
  Vol 11 (2015)

  СЪДЪРЖАНИЕ

  Георгиев П. Заслугата на Карел Шкорпил за откриването на столица Плиска и за някои негови интерпретации (с. 13)

  Плетньов В., Пеев Пр. Бележки за промяната на бреговете на Варненския залив, изследванията на братята Шкорпил и някои нови проучвания във Варненско (с. 21)

  Алексиев Й. Карел Шкорпил – между Търново и Плиска (с. 35)

  Конаклиев А. Обхожданията на Карел Шкорпил в Търговищка област (с. 41)

  Георгиев П., Иванов Ст. „Вътрешното“ землено укрепление на Плиска (края на VІІІ – началото на ІХ в.) (проучвания 2000-2006 г.) (с. 49)

  Димитров Я., Инкова М. Към археологическата карта на Външния град на Плиска: Контролни сондажи в района между каменната крепост и Асар дере (проучвания 2005 г.) (с. 91)

  Григоров В. Керамичен комплекс от Плиска (с. 115)

  Димитров Я., Стоянова Хр. Пещ за изпичане на битова керамика в югоизточния сектор на Вътрешния град на Плиска (с. 149)

  Дончева-Петкова Л. Керамика от комплекса в югозападния ъгъл на Вътрешния град на Плиска (с. 163)

  Константинов К. Метални накити и коланни гарнитури от разкопките на комплекса при южния сектор на западната крепостна стена в Плиска (с. 199)

  Станилов Ст. Малък принос към проучването на художествения метал в Първото царство (с. 217)

  Тихов Т. Ранносредновековни пръстени от фонда на РИМ – Шумен (с. 223)

  Йотов В. Предпазител на меч от Плиска (с. 233)

  Дончева-Петкова Л., Шаранков H. Камък с надписи и рисунки от Дворцовата базилика в Плиска (с. 241)

  Попконстантинов К., Станилов C., Димитров Я. Оловен амулет с надпис от разкопки във Вътрешния град на Плиска (с. 253)

  Йорданов И. Плиска (ІХ-ХІ в.) според данните на сфрагистиката (с. 261)

  Рау К. Мозаечни мъниста с розети и кръстосани пояси (с. 267)

  Балабанов Т., Стоева Кр. Нови данни за укрепителната система на аула на хан Омуртаг при с. Хан Крум, Шуменско (с. 279)

  Szentpéteri J. The hrings – Political centres of the Avar Khaganate (с. 313)

  Красильникова Л., Красильникoв К. Служебный образ болгар в Хазарском каганате (к продолжению темы) (с. 325)

  Костова Р. Северната част на Западночерноморското крайбрежие от края на Х до края на ХІІ в.: селищният модел на една византийска периферия (с. 333)

  Атанасов Г. Колонията скални манастири по Провадийското дефиле (с. 351)

  Манолова-Войкова М. Амфори от обект „Владетелската църква“ във Велики Преслав (с. 377)

  Бонев Ст. По повод на новонамерена тока с лъв от Преслав (с. 389)

  Дончева Ст. За един рядък тип токи от територията на средновековна България (с. 395

  Момчилов Д. Старобългарски апликации от Маркели (с. 401)

  Дзанев Г. Два ранносредновековни оловни медалиона – амулети от фонда на РИМ – Разград (с. 419)

  Илиев Ил. Две находки от ранносредновековно селище в района на гр. Дългопол (с. 423)

  Попов Ст. Сабя от колекцията на Националния археологически музей в София (с. 431)

  Валериев Й. Бележки върху така наречените „амулети – кончета с мъжка глава“ (с. 435)

  Митев Н. Част от колективна находка от сребърни аспри на цар Иван Александър и Михаил Асен (1332/1333-1380) от Велики Преслав (с. 441)

  Апостолов К. Ганчо Енев – краевед на Омуртагска околия (с. 443)

 • Vol 7 (2013)

  СЪДЪРЖАНИЕ

  Предговор. Александър Горчев (с. 11)

  Павел Георгиев. "Тухленият" Преслав - реален или въображаем? (Към проблема за ареала на мегаполиса Велики Преслав) (с. 13)

  Стойчо Бонев. Личният дворец на преславските владетели (с. 29)

  Казимир Попконстантинов, Росина Костова. Манастирът на Георги, синкел български в Преслав: Историята на една българска аристократична (с. 44)

  Христо Харитонов. Погребален обредно-обичаен текст от столицата Преслав (с. 63

  Гергана Илиева. Ново сведение за Преслав (с. 76)

  Emilia Corbu. Historical Danube Influence on Early Medieval History (с. 85)

  Cristina Paraschiv-Talmaţchi. Considerations regarding the Early Medieval Habitation (9th - 10th Century) from Pantelimonu de Sus, Constanţa County (Campaigns 2010-1012) (с. 96)

  Радостина Георгиева. Сребърен обков от архитектурния комплекс в югозападната част на царския дворец във Велики Преслав (с. 112)

  Тонка Михайлова. Медна апликация с клетъчен емайл от Песлав (с. 116)

  Константин Тотев. Средновизантийски оловен талисман от Преслав (с. 124)

  Георги Атанасов. Бронзова ръка - държател на масивен свещник (ламна, козметариция?) от средновековния катедрален храм на Дръстър ... (с. 132)

  Кристина Рау. Корона или "палмови клонки". За стилизираните мотиви върху една част от реликварните кръстове с изображения на Богородица (с. 146)

  Стела Дончева. Реконструкция на коланни гарнитури по материали от ранносредновековния център за металопластика при с. Златар, Преслав (с. 152)

  Светлана Рябцева. О балканских связах населения Пруто-Днестровского региона. По материалам находок предметов цветной металлообработк (с. 171)

  Ангел Конаклиев. Инструмент от работилница за металообработка край село Надарево, Търговищко (с. 184)

  Константин Константинов. Комплект занаятчийски инструменти от старобългарското селище при с. Хърсово, община Никола Козлево (с. 191)

  Patrick Lecaque. Notes on the Iconography of the Paintings of the St Demetrius Church in Patalenica, Bulgaria (с. 199)

  Цветанка Бонева. Нови находки керамика със сграфито украса от Преслав (с. 215)

  Мария Манолова-Войкова. Стъклени гривни от владетелската църква на Велики Преслав (с. 225)

  Сергей Сорочан. Об эволюции торгово-экономической политики Византии в нижнем Подунавье в VII-X вв. (с. 240)

  Николай Николов. Нов моливдовул на цар Петър I (927 - 969) с кирилски надпис (с. 256)

  Димитър Димитров. Непубликувани печати на Симеон (893 - 927) и Петър I (927 - 969) от фонда на АМ "Велики Преслав" (с. 260)

  Иван Йорданов. Византийското присъствие в Преслав (971 - 986). Приносът на сфрагистиката (с. 267)

  Женя Жекова. Велики Преслав през втората половина на XIII в. Залезът на един царстващ град (по нумизматични данни) (с. 303)

  Георги Дзанев. Колективна монетна находка от землището на град Цар Калоян, Разградско (с. 319)

  Юлий Могаричев. Крым и Нижнедунайский регион: проблема локализации позднеантичных и раннесредновековых историко-географических ... (с. 337)

  Кремена Стоева. Гробна находка от времето на Великото преселение на народите от раннохристиянска църква № 1 в аула до с. Хан Крум, … (с. 354)

  Михаил Христов, Кремена Стоева. Съдове от антична пещ за битова керамика до раннохристиянска църква № 1 в аула до с. Хан Крум, … (с. 370)

  Димчо Момчилов. Коланни украси V - VII в. от Археологическия фонд на Карнобатския музей (с. 402)

1 - 4 of 4 items