• В памет на професор Тотю Тотев (1930–2015)
  Vol 13 (2018)

  Идеята за издаване на том от поредицата „Плиска – Преслав” в чест на 85-годишнината на про-
  фесор Тотю Тотев възникна по време честването на 40-годишнината на Филиала на НАИМ при БАН
  в град Шумен през март 2015 г.
  Събирането на материалите започна още през същата година, но, за съжаление, проф. Тотев почи-
  на на 6 декември с. г. Това наложи да издадем събраните след редица мъчнотии материали в негова
  памет.
  Междувременно, през 2016 г., в том 12 от поредицата, излезе второ, преработено и допълнено
  издание на Корпуса на средновековните български печати с автор проф. Иван Йорданов. След това,
  с решение на Научния съвет на НАИМ при БАН, редакционната колегия на поредицата беше раз-
  ширена със специалисти по ранносредновековна археология от София, Варна и Силистра, с чието
  участие беше подготвен за печат настоящия том 13.
  През дългия период на неговото събиране и редактиране постъпиха общо 35 студии, статии и
  съобщения. Първата публикация е посветена на личността и делото на Тотю Тотев (1930-2015). Под-
  реждането на останалите е направено, според спецификата на изданието и в хронологически ред.
  Челно място заемат публикциите, свързани пряко с проблеми и материали от Плиска (№№ 2-9) и
  Преслав (№№ 10-16). В тях са обнародвани новооткрити материали, направени са някои обобщения
  по значими проблеми на двете ранносредновековни столици, изразени са мнения по дискусионни
  въпроси по знакови техни паметници. В „рубриката” за Плиска преобладават публикации на архео-
  логически структури и материали, докато в тази за Преслав преобладават изследванията на монети,
  печати и други метални предмети.
  На следващо място в Сборника са включени наблюдения върху някои извънстолични среднове-
  ковни селища или археологически структури (№№ 17-19). Следват публикации на групи или отдел-
  ни археологически, нумизматични и сфрагистични находки, предимно от извънстолични центрове
  (№№ 20-26). Хронологически те обхващат периода между ІХ и ХІV в. и допринасят съществено за
  разширяване на нашите познания за тях.
  Публикациите на материали и структури от късната античност сме обособили в отделна група
  (№№ 27-29). В една от тях се разисква специално въпроса за землената фортификация от това време.
  Следват статиите на чуждестранни автори от Татарстан, Румъния и Молдова, посветени на изуча-
  ването на ранносредновековни археологически култури, находки или селища извън територията на
  нашата страна (№№ 30-32).
  Накрая са оставени историческите и извороведски изследвания (№№ 33-35). Техните автори
  представят свои наблюдения по важни въпроси от историята на българския Десети век, на който
  Тотю Тотев посвети основната част от своето научно дело.
  Авторите, както и редакционната колегия, се надяват, че чрез издаването на настоящия том от
  „Плиска-Преслав” допринасят за по-нататъшното и многостранно изследване на средновековната
  българска култура и на нейните връзки с по-близки или по-отдалечени територии.


  Павел Георгиев

1 - 1 of 1 items