Current Issue

Vol 13 (2018): В памет на професор Тотю Тотев (1930–2015)

Идеята за издаване на том от поредицата „Плиска – Преслав” в чест на 85-годишнината на про-
фесор Тотю Тотев възникна по време честването на 40-годишнината на Филиала на НАИМ при БАН
в град Шумен през март 2015 г.
Събирането на материалите започна още през същата година, но, за съжаление, проф. Тотев почи-
на на 6 декември с. г. Това наложи да издадем събраните след редица мъчнотии материали в негова
памет.
Междувременно, през 2016 г., в том 12 от поредицата, излезе второ, преработено и допълнено
издание на Корпуса на средновековните български печати с автор проф. Иван Йорданов. След това,
с решение на Научния съвет на НАИМ при БАН, редакционната колегия на поредицата беше раз-
ширена със специалисти по ранносредновековна археология от София, Варна и Силистра, с чието
участие беше подготвен за печат настоящия том 13.
През дългия период на неговото събиране и редактиране постъпиха общо 35 студии, статии и
съобщения. Първата публикация е посветена на личността и делото на Тотю Тотев (1930-2015). Под-
реждането на останалите е направено, според спецификата на изданието и в хронологически ред.
Челно място заемат публикциите, свързани пряко с проблеми и материали от Плиска (№№ 2-9) и
Преслав (№№ 10-16). В тях са обнародвани новооткрити материали, направени са някои обобщения
по значими проблеми на двете ранносредновековни столици, изразени са мнения по дискусионни
въпроси по знакови техни паметници. В „рубриката” за Плиска преобладават публикации на архео-
логически структури и материали, докато в тази за Преслав преобладават изследванията на монети,
печати и други метални предмети.
На следващо място в Сборника са включени наблюдения върху някои извънстолични среднове-
ковни селища или археологически структури (№№ 17-19). Следват публикации на групи или отдел-
ни археологически, нумизматични и сфрагистични находки, предимно от извънстолични центрове
(№№ 20-26). Хронологически те обхващат периода между ІХ и ХІV в. и допринасят съществено за
разширяване на нашите познания за тях.
Публикациите на материали и структури от късната античност сме обособили в отделна група
(№№ 27-29). В една от тях се разисква специално въпроса за землената фортификация от това време.
Следват статиите на чуждестранни автори от Татарстан, Румъния и Молдова, посветени на изуча-
ването на ранносредновековни археологически култури, находки или селища извън територията на
нашата страна (№№ 30-32).
Накрая са оставени историческите и извороведски изследвания (№№ 33-35). Техните автори
представят свои наблюдения по важни въпроси от историята на българския Десети век, на който
Тотю Тотев посвети основната част от своето научно дело.
Авторите, както и редакционната колегия, се надяват, че чрез издаването на настоящия том от
„Плиска-Преслав” допринасят за по-нататъшното и многостранно изследване на средновековната
българска култура и на нейните връзки с по-близки или по-отдалечени територии.


Павел Георгиев

Published: 2018-08-07

Full Issue

View All Issues