Предмет на дисертацията са металните части на колана – токи, апликации и
накрайници от територията на днешна България за периода края на ІІІ –
началото на VІІ век. Изградена е класификация и типология за всеки вид
коланни принадлежности. В изследването са включени 2044 каталожни
единици. Разгледани са хронологичното разпространение и хронологичните
маркери. В проследяването на териториалното разпространение на коланните
принадлежности са включени само находките със сигурен контекст. След
направените анализи за датировката на групите и типовете на коланните
принадлежности са очертани три хронологични коланни групи.

Предложени са графични реконструкции на коланни гарнитури.

Приложенията включват: каталог, 166 табла с илюстрации, 7 карти, 4
диагриами, 8 таблици и списък на обектите с коланни принадлежности.

---

The subject of this dissertation is metal belt elements – buckles, appliqués and strap-ends from the territory of today’s Bulgaria for the period of the end of the III - beginning of the 7th century. A classification and typology created for each type of belt sets are created. The study contains 2044 catalogue entries. The study includes chronology of belt sets and chronological markers. Only the finds with certain archaeological contexts have been considered when tracing the territorial distribution of belt fittings.

Following the analyses conducted, three chronological belt groups have been identified for the date of the groups and types of belt sets. Graphical reconstructions of belt sets are proposed.

The study includes: catalogue, 166 tables whit illustrations, 7 distribution maps, 4 diagrams, 8 tables and list of objects.

Published: 2017-12-29