• Socioeconomic implications of cereal crop production in Inland Thrace during the Late Iron Age / Социални и икономически аспекти на производството на зърнени култури във Вътрешна Тракия през късножелязната епоха
  Vol 13 (2019)

  ISBN 978-954-9472-72-1 (print), ISBN 978-954-9472-73-8 (online)

  Изследването проследява процеса на производство, съхранение и обработка на зърнени култури във вътрешна Тракия през втората половина на І хил. пр. Хр. Периодът се характеризира с появата на племенни обединения и първите градски центрове, които поддържат търговски връзки с Класическа Гърция и елинистическия свят. Използвайки археологически, археоботанични и етнографски данни, заедно с наличните писмени и иконографски свидетелства, дисертацията разглежда въпроси свързани с традициите и новостите в земеделските практики и инструменти, собственост и контрол на земята, както и предназначението на земеделската продукция.

  Географските особености на района показват благоприятните условия за развитие на земеделието. Палинологичните данни свидетелстват за увеличена антропогенна активност през втората половина на І хил. пр. Хр., изразена в изсичането на гори с цел освобождаване на обработваеми площи. Наличните археоботанични изследвания разкриват разнообразните растителни видове, култивирани от местните тракийски племена като същевременно демонстрират първостепенната роля на зърнените култури. Изследването на земеделските инструменти и структури свързани с производството, съхранението и обработката на зърнени култури в Тракия разкрива не само традициите в използваните оръдия, но и бързото усвояване на нови технологии. Откриването на земеделски инструменти в култов контекст хвърля светлина върху значението на земеделието в практикуваните ритуали. Задълбоченият анализ на различните етапи от производството на зърнени култури допринася за изясняване на социалните и икономически аспекти на процеса и ролята им в развитието на тракийското общество.

 • Коланът южно от Долен Дунав – края на ІІІ – началото на VІІ в. The belt south of lower danube – the end of the 3rd c. – the beginning of the 7th c. ISBN 978-954-9472-54-7
  Vol 10 (2017)

  Предмет на дисертацията са металните части на колана – токи, апликации и
  накрайници от територията на днешна България за периода края на ІІІ –
  началото на VІІ век. Изградена е класификация и типология за всеки вид
  коланни принадлежности. В изследването са включени 2044 каталожни
  единици. Разгледани са хронологичното разпространение и хронологичните
  маркери. В проследяването на териториалното разпространение на коланните
  принадлежности са включени само находките със сигурен контекст. След
  направените анализи за датировката на групите и типовете на коланните
  принадлежности са очертани три хронологични коланни групи.

  Предложени са графични реконструкции на коланни гарнитури.

  Приложенията включват: каталог, 166 табла с илюстрации, 7 карти, 4
  диагриами, 8 таблици и списък на обектите с коланни принадлежности.

  ---

  The subject of this dissertation is metal belt elements – buckles, appliqués and strap-ends from the territory of today’s Bulgaria for the period of the end of the III - beginning of the 7th century. A classification and typology created for each type of belt sets are created. The study contains 2044 catalogue entries. The study includes chronology of belt sets and chronological markers. Only the finds with certain archaeological contexts have been considered when tracing the territorial distribution of belt fittings.

  Following the analyses conducted, three chronological belt groups have been identified for the date of the groups and types of belt sets. Graphical reconstructions of belt sets are proposed.

  The study includes: catalogue, 166 tables whit illustrations, 7 distribution maps, 4 diagrams, 8 tables and list of objects.

1 - 4 of 4 items