Dissertations / Дисертации http://series.naim.bg/index.php/Dissertations <p>"Dissertations" series presents defended PhD or DSc theses in archaeology.</p> <p>Поредицата "Дисертации" представя защитени докторати по археология.</p> <p>&nbsp;</p> en-US editor.dissertations@naim.bg (Lyudmil Vagalinski) givanov@naim.bg (Georgi Ivanov) Thu, 07 Mar 2019 00:00:00 +0200 OJS 3.1.0.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Socioeconomic implications of cereal crop production in Inland Thrace during the Late Iron Age / Социални и икономически аспекти на производството на зърнени култури във Вътрешна Тракия през късножелязната епоха http://series.naim.bg/index.php/Dissertations/article/view/88 <p>Изследването проследява процеса на производство, съхранение и обработка на зърнени култури във вътрешна Тракия през втората половина на І хил. пр. Хр. Периодът се характеризира с появата на племенни обединения и първите градски центрове, които поддържат търговски връзки с Класическа Гърция и елинистическия свят. Използвайки археологически, археоботанични и етнографски данни, заедно с наличните писмени и иконографски свидетелства, дисертацията разглежда въпроси свързани с традициите и новостите в земеделските практики и инструменти, собственост и контрол на земята, както и предназначението на земеделската продукция.</p> <p>Географските особености на района показват благоприятните условия за развитие на земеделието. Палинологичните данни свидетелстват за увеличена антропогенна активност през втората половина на І хил. пр. Хр., изразена в изсичането на гори с цел освобождаване на обработваеми площи. Наличните археоботанични изследвания разкриват разнообразните растителни видове, култивирани от местните тракийски племена като същевременно демонстрират първостепенната роля на зърнените култури. Изследването на земеделските инструменти и структури свързани с производството, съхранението и обработката на зърнени култури в Тракия разкрива не само традициите в използваните оръдия, но и бързото усвояване на нови технологии. Откриването на земеделски инструменти в култов контекст хвърля светлина върху значението на земеделието в практикуваните ритуали. Задълбоченият анализ на различните етапи от производството на зърнени култури допринася за изясняване на социалните и икономически аспекти на процеса и ролята им в развитието на тракийското общество.</p> Natalia Ivanova ##submission.copyrightStatement## http://series.naim.bg/index.php/Dissertations/article/view/88 Fri, 08 Feb 2019 00:00:00 +0200 Населението на Южна България VI–IX в. (по археологически данни) / The population of Southern Bulgaria 6th-9th centuries AD (on archaeological data) http://series.naim.bg/index.php/Dissertations/article/view/86 <p>ISBN 978-954-9472-66-0 (print)</p> <p>ISBN 978-954-9472-67-7 (online)</p> Galina Grozdanova ##submission.copyrightStatement## http://series.naim.bg/index.php/Dissertations/article/view/86 Thu, 20 Dec 2018 00:00:00 +0200 Погребални комплекси с коли в римската провинция Тракия (средата на І – ІІІ в.) http://series.naim.bg/index.php/Dissertations/article/view/38 <p>ISBN 978-954-9472-58-5 (print)</p> <p>ISBN 978-954-9472-59-2 (online)</p> Veselin Ignatov ##submission.copyrightStatement## http://series.naim.bg/index.php/Dissertations/article/view/38 Sat, 14 Apr 2018 00:00:00 +0300 Коланът южно от Долен Дунав – края на ІІІ – началото на VІІ в. http://series.naim.bg/index.php/Dissertations/article/view/dissertations-10-2017 <p>Предмет на дисертацията са металните части на колана – токи, апликации и накрайници. Включени са находки от територията на днешна България, за да се избегне дисбаланс в изворовата база от съседни територии, който би довел до неверни изводи. Определянето на регионални особености, на етническа и полова принадлежност и на производствени центрове е затруднено от недостатъчния брой находки със сигурен контекст. Едва една четвърт от тях имат такъв.</p> <p>Цел на изследването е чрез събиране и систематизиране на целия публикуван и непубликуван материал по темата да се проследи развитието на коланните принадлежности в избраните време и пространство. Да се изведат надеждни хронологични индикатори, свързани с форма, украса и изработка. Анализът на находките се основава на следните методи: формално-типологичен, картографски, стилов и сравнителен анализ.</p> <p>Създадената типология се основава на задължителното прилагане на еднакви и устойчиво свързани признаци за всеки вид коланни части, включени в изследването.</p> <p>Токите са класифицирани в 4 групи, според начинът на свързване между рамката и плочката. Последната (четвърта група) е за токи-рамки, част от които са били използвани без плочка, а други са без запазена такава. Първите три класификационни групи са разделени на отделни типове, като плочките са в основата на типологията, тъй като са много важна част от токата. В група А са включени двусъставни токи, при които рамката и плочката са изработени отделно и са подвижно свързани. Плочката е двойно прегъната около рамката и се образува шарнир. В група В са включени трисъставни токи, при които връзката между рамката и плочката се осъществява чрез допълнителен елемент – шарнирна ос. В група С са включени едносъставни токи, при които рамката е изработена заедно с плочката и те са свързани неподвижно.</p> <p>Апликациите са класифицирани в две основни групи според начина за прихващане към колана. В група А са включени апликации, които се прихващат към колана с нитове. В група В са включени апликации, които се прихващат към колана с „уши” или шипове, отлети заедно с апликациите или запоени допълнително към тях.</p> <p>Накрайниците са класифицирани в две основни групи според начина, по който е вместен коланът в тях. Включени са само накрайници, които обхващат колана или допълнителния ремък от двете страни, т.е. не са апликирани върху него. В група А са включени накрайници с „отворен” профил в горната част. Те имат раздвоен горен край, в който се захваща коланът, образува се профил от две успоредни страни. Ремъчният край се захваща само в раздвоената част на накрайника, без да преминава през целия му обем. В група В са включени накрайници със „затворен” профил в горната част. Горната им част образува затворен профил с форма на правоъгълник със заоблени ъгли. Ремъчният край се захваща, влизайки в горната част на накрайника или преминава през цялата му дължина.</p> <p>Подборът на критериите за изготвяне на класификацията и типологията целеше по-прецизното разграничаване на коланните принадлежности. След направения анализ на всяка от трите групи токи и двете групи на апликациите и накрайниците бяха установени зависимости, които са пряко свързани с хронологията.</p> <p>&nbsp;---</p> <p>The subject of this dissertation is metal belt elements – buckles, appliqués and strap-ends. The study includes finds from the territory of today’s Bulgaria, in order to avoid misbalance in the sources from neighboring territories, which would lead to wrong conclusions. The identification of regional peculiarities, ethnical or gender determination, and production centers, is made difficult because of the insufficient number of finds with a certain archaeological context. Only one quarter of them have such.</p> <p>The tasks through which the goal is accomplished are: collection and systematization of the entire published and unpublished material relevant to this topic. The main objective of this study is to outline the development of belt fittings in the chosen time period and territory. The identification of reliable chronological markers related to the shape, decoration and method of production, is the main desired result.</p> <p>The study of the finds is based on the following methods: formal and typological, cartographical, stylistic and comparative analyses.</p> <p>The typology created is based on the compulsory application of identical and consistently connected features for every kind of belt fitting, included in this study.</p> <p>The buckles are classified in several groups according to the way the loop and the plate are attached to each other. Following this principle, four groups of buckles are identified, and the last one of them (fourth) includes loop-buckles, some of which are used without a plate, and others have no surviving such.</p> <p>The first three classification groups are divided into types based on the plates which are an essential part of the buckle. The group A includes bipartite buckles in which the loop and the plate are separately made and are movably attached to each other. The plate is double bent around the loop and in this way a hinge is formed. The group B includes tripartite buckles where the connection between the loop and the plate is achieved through an additional element – a hinge axis. The group C includes monopartite buckles where the loop is produced together with the plate and the two are connected immovably.</p> <p>The appliques are classified in two major groups according to the manner of attachment to the belt. The group A includes appliques which are attached to the belt via rivets. The group B includes appliques that are attached to the belt via lugs or spikes, cast together with the appliques or additionally welded to them.</p> <p>The strap-ends are classified in two major groups according to the manner in which the belt is inserted into them. The groups include only strap-ends that envelop the belt or the additional strap from both sides, i.e. they are not applied to it. The group A includes strap-ends with an “open” profile at their upper part. Their upper end, in which the belt is set, is slit, thus forming a profile of two parallel sides. The tip of the strap is held only inside the double part of the strap-end, without passing through its entire length. The group B includes strap-ends with a “closed” upper end profile. Their upper part forms a closed profile in the shape of a rectangle with rounded corners. The belt end is attached by insertion in the upper part of the strap-end, or by passing through its entire length.</p> <p>The criteria selection for the establishment of a classification and typology aims at a more precise differentiation of belt sets. After the analysis conducted on each of the three buckle groups and the two applique and strap-end groups, certain chronological relations can be identified.</p> Lyuba Traykova ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://series.naim.bg/index.php/Dissertations/article/view/dissertations-10-2017 Fri, 29 Dec 2017 00:00:00 +0200