Керамични съдове и малка пластика от енеолитното селище Градешница / Ceramic vessels and small plastic art from the Eneolithic settlement by Gradeshnitsa

  • Veselin Danov

Abstract

Изследването е посветено на керамичния комплекс на ранноенеолитното селище при Градешница, Врачанско. Проучено на голяма площ и с множество открити в него археологически материали, то се е превърнало в епонимен обект за ранноенеолитната култура, развила се на територията на днешна Северозападна България. Въпреки значението на обекта, находките добити от него са частично обнародвани. Публикувани са единствено най-атрактивните, често само със снимки и без подробни текстови описания, което затруднява анализа им. Това наложи тяхната повторна обработка. Към тях са включени и останалите, непубликувани до този момент, керамични находки. Така за първи път са представени и анализирани всички достигнали до нас съдове и предмети на малката пластика от Градешница. Това спомогна да се добие по-пълна представа за типологическото им разнообразие и да се направят по-задълбочени наблюдения върху украсата им. Сравнителния анализ на керамиката от Градешница, с тази на други синхронни селища, част от етнокултурния комплекс Градешница–Слатино–Дикили Таш, позволи да се очертаят редица регионални особености, голяма част от които не са коментирани до този момент. Прецизирано е мястото на селището при Градешница в релативната хронология на етнокултурния комплекс Градешница–Слатино–Дикили Таш.

Чрез настоящето изследване е направена поредна крачка в обогатяването на познанията ни за културата от тази епоха. Публикуваните в него графични рисунки и подробен каталог на находките правят възможно използването му като основа за бъдещи проучвания.

Published
2019-06-22
How to Cite
Danov, V. (2019). Керамични съдове и малка пластика от енеолитното селище Градешница / Ceramic vessels and small plastic art from the Eneolithic settlement by Gradeshnitsa. Dissertations / Дисертации, 14, 1-348. Retrieved from http://series.naim.bg/index.php/Dissertations/article/view/92