Socioeconomic implications of cereal crop production in Inland Thrace during the Late Iron Age / Социални и икономически аспекти на производството на зърнени култури във Вътрешна Тракия през късножелязната епоха

  • Natalia Ivanova Depositories Department, National Institute of Archaeology and Museum, Bulgarian Academy of Sciences, 2 Saborna Str., 1000 Sofia

Abstract

Изследването проследява процеса на производство, съхранение и обработка на зърнени култури във вътрешна Тракия през втората половина на І хил. пр. Хр. Периодът се характеризира с появата на племенни обединения и първите градски центрове, които поддържат търговски връзки с Класическа Гърция и елинистическия свят. Използвайки археологически, археоботанични и етнографски данни, заедно с наличните писмени и иконографски свидетелства, дисертацията разглежда въпроси свързани с традициите и новостите в земеделските практики и инструменти, собственост и контрол на земята, както и предназначението на земеделската продукция.

Географските особености на района показват благоприятните условия за развитие на земеделието. Палинологичните данни свидетелстват за увеличена антропогенна активност през втората половина на І хил. пр. Хр., изразена в изсичането на гори с цел освобождаване на обработваеми площи. Наличните археоботанични изследвания разкриват разнообразните растителни видове, култивирани от местните тракийски племена като същевременно демонстрират първостепенната роля на зърнените култури. Изследването на земеделските инструменти и структури свързани с производството, съхранението и обработката на зърнени култури в Тракия разкрива не само традициите в използваните оръдия, но и бързото усвояване на нови технологии. Откриването на земеделски инструменти в култов контекст хвърля светлина върху значението на земеделието в практикуваните ритуали. Задълбоченият анализ на различните етапи от производството на зърнени култури допринася за изясняване на социалните и икономически аспекти на процеса и ролята им в развитието на тракийското общество.

Published
2019-02-08
How to Cite
Ivanova, N. (2019). Socioeconomic implications of cereal crop production in Inland Thrace during the Late Iron Age / Социални и икономически аспекти на производството на зърнени култури във Вътрешна Тракия през късножелязната епоха. Dissertations / Дисертации, 13, 196. Retrieved from http://series.naim.bg/index.php/Dissertations/article/view/88