Съдържание/Content

Станислав Станилов. Бележки по идентификацията на съкровището от Врап (с. 7)

Stanislav Stanilow. Notes on the Identification of the Vrap Treasure

 Валентин Плетньов. Съществувалли е „Кампусът Одесополис “ близо до Одесос през V-VІІ век (с. 15)

Valentin Pletyov. Did the Campus of Odessopolis exist close to Odessos in the 5th – 7th century?

Павел Георгиев. Тервеловите чичовци от Солун и Кисиниите (към интерпретацията на Мадарския надпис І С) (с. 27)

Pavel Georgiev. Tervel’s Uncles from Thessalonike area and the Kisinas (To the interpretation of Madara Inscription IС)

Андрей Аладжов. Крумовият дворец в Плиска (с. 45)

Andrey Aladzhov. Krum’s Palace in Pliska

Валери Григоров. Археологическо проучване южно от гроба на Карел Шкорпил в Плиска (с. 57)

Valery Grigorov. Archaeological research south of Karel Škorpil’s grave in Pliska

Мариела Инкова. Позлатена огърлица от Шуменско (с. 79)

Mariela Inkova. Gold – plated necklace from Shumen region

Бони Петрунова. Златен пръстен от крепостта Лютица (с. 89)

Bony Petrunova. Golden Rin gfrom Lyutitsa Fortress

Деян Рабовянов. Средновековни предпазители за меч от България (с. 99)

Deyan Rabovyanov. Medieval sword guards from Bulgaria

Иван Йорданов. Византийски митници (комеркиари) на Долния Дунав през ХІ век. Приносът на сфрагистиката (с. 115)

Ivan Yordanov. Byzantine customs (komerkiarii) along the Lower Danube in the 11th c. A contribution to the sphragistics 

Росица Морева, Христо Басамаков. Новоткрит оловен печат от Асенова крепост (с. 123)

Rositsa Moreva, Hristo Bassamakov. Newly found molybdobulla from the Asen’s Fortress

Константин Дочев. Неизвестен тип византийска медна монета на Палеолозите от XIV век (с. 129)

Constantine Dochev. Unknown type of a Byzantine copper coin of the Palaiologians from the 14th c.

Георги Владимиров. Археологически находки от западната пристройка на църквата „Св. Четиридесет мъченици“ в Търново (с. 139)

George Vladimirov. Archaeological finds from the Western extension of the Forty Holy Martyrs Church in Veliko Tarnovo

Стоян Попов. Меч от лондонското евангелие на цар Йоан Александър (с. 153)

Stoyan Popov. Sword from the London Tetraevangelia of Tsar Johan Alexander

Георги Атанасов. За датировката и мнимия селджукски произход на средновековните релефи от Калиакра с. 159

George Atanassov. On the date and the pretended Seljuk origins of the Medieval reliefs from Kaliakra

Елена Василева. Каменен калъп за накити от Калиакра (с. 173)

Elena Vassileva. Stone mould for jewels from Kaliakra

Хитко Вачев. Църковно строите лство и архитектура в арменските колонии на територията на Търновската митрополия през ХVІІ-ХVІІІ век (с. 179)

Hitko Vachev. Ecclesiastical construction and architecture in the Armenian colonies on the territory of the Tarnovo bishopric district in the XVII-XVIII centuries

Пламен Иванов. Църквата „Свети Георги“ при с. Люти брод, община Мездра (проучване през 1995 г.) (с. 193)

Plamen Ivanov. The Church of St. George near Lyuti Brod, Mezdra municipality (Campaign 1995)

Милен Николов. Укрепителните съоръжения в централната част на Котленският проход през VІ в. (с. 205)

Milen Nikolov. Fortifications in the central sector of Kotel Pass in the 6th c. AD

Виктория Русева. Оценка на здравословното състояние на индивидите, представени в материала от некропола при северната крепостна стена на вътрешния град на Плиска от XI в. – индивидуално и популационо значение за интерпретацията (с. 215)

Victoria Ruseva. Evaluation of the State of Health of the Individuals from the Necropolis next to the Northern Fortress Wall of the Inner Town of Pliska from the 11th C. – Individual and Populational Significance for the Interpretation

Published: 2013-12-31