1.
Bacvarov K, Tonkova M, Katsarov G. Сърнево. Вкопани структури от късния неолит, ранната и късната желязна епоха и римския период. Том 1. Къснонеолитното ямно поле. Archaeological rescue excavations for infrastructure projects / Спасителни археологически проучвания по инфраструктурни проекти [Internet]. 2Nov.2017 [cited 15Aug.2020];1. Available from: http://series.naim.bg/index.php/AREIP/article/view/areip-vol-1