[1]
K. Bacvarov, M. Tonkova, and G. Katsarov, “Сърнево. Вкопани структури от късния неолит, ранната и късната желязна епоха и римския период. Том 1. Къснонеолитното ямно поле”, Archaeological rescue excavations for infrastructure projects / Спасителни археологически проучвания по инфраструктурни проекти, vol. 1, Nov. 2017.