Bacvarov, K., Tonkova, M. and Katsarov, G. (2017) “Сърнево. Вкопани структури от късния неолит, ранната и късната желязна епоха и римския период. Том 1. Къснонеолитното ямно поле”, Archaeological rescue excavations for infrastructure projects / Спасителни археологически проучвания по инфраструктурни проекти, 1. Available at: http://series.naim.bg/index.php/AREIP/article/view/areip-vol-1 (Accessed: 10August2020).