Bacvarov, K., Tonkova, M., & Katsarov, G. (2017). Сърнево. Вкопани структури от късния неолит, ранната и късната желязна епоха и римския период. Том 1. Къснонеолитното ямно поле. Archaeological Rescue Excavations for Infrastructure Projects / Спасителни археологически проучвания по инфраструктурни проекти, 1. Retrieved from http://series.naim.bg/index.php/AREIP/article/view/areip-vol-1