[1]
Bacvarov, K., Tonkova, M. and Katsarov, G. 2017. Сърнево. Вкопани структури от късния неолит, ранната и късната желязна епоха и римския период. Том 1. Къснонеолитното ямно поле. Archaeological rescue excavations for infrastructure projects / Спасителни археологически проучвания по инфраструктурни проекти. 1, (Nov. 2017).