SERIES, published by the National Archaeological Institute with Museum in the Bulgarian Academy of Sciences
Mailing address: NAIM-BAS, 2 Saborna Str., 1000 Sofia, Bulgaria

ПОРЕДИЦИ, издавани от Националния археологически институт с музей при Българска академия на науките
Пощенски адрес: НАИМ-БАН, София 1000, ул. Съборна 2

Journals

 • Archaeological rescue excavations for infrastructure projects / Спасителни археологически проучвания по инфраструктурни проекти

  The Archaeological Rescue Excavations for Infrastructure Projects Series has been published by the National Institute of Archaeology and Museum of the Bulgarian Academy of Sciences and is dedicated to the results of large-scale excavations within the framework of development-based projects of national and international standing.


  Поредицата „Спасителни археологически проучвания по инфраструктурни проекти“ се издава от Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките и е посветена на резултатите от мащабни археологически разкопки, провеждани във връзка с национално и международно значими инвестиционни намерения.

 • Contributions to the Bulgarian Archeology / Приноси към българската археология

  Within the series “Contributions to Bulgarian Archaeology. December Days of the Bulgarian Medieval Archeology "Prof. Stancho Vaklinov" are published mainly reports, presented at the scientific conferences "December Days of Bulgarian Medieval Archeology". Each volume is dedicated to a prominent Bulgarian archaeologist who had worked in the field of mediaeval archeology.


  В поредицата "Приноси към българската археология. Декемврийски дни на българската средновековна археология "проф. д.и.н. Станчо Ваклинов” се публикуват предимно доклади, изнесени на научните конференции „Декемврийски дни на българската средновековна археология“. Всеки том е посветен на виден български археолог, който е работил в областта на средновековната археология.

 • Dissertations / Дисертации

  "Dissertations" series presents defended PhD or DSc theses in archaeology.


  Поредицата "Дисертации" представя защитени докторати по археология.